So sánh sản phẩm

Cấu trúc ban thờ điện

Thường bên trong điện thờ Tam Tứ phủ có 3 ban chính: Ở giữa là ban Tam Tứ phủ công đồng, bên phải của người làm lễ là ban Trần Triều, bên trái là ban Sơn Trang.

Tại ban công đồng, tượng thờ thường được đặt theo cấu trúc bao gồm các lớp như sau:

Lớp thứ 1: Tượng quan thế âm bồ tát hoặc tượng thiên thủ thiên nhãn (phật nghìn tay nghìn mắt).

Lớp thứ 2: Tượng Ngọc Hoàng thượng đế, hai bên đặt quan Nam Tào, Bắc Đẩu.

Lớp thứ 3: Tượng Tam tòa Thánh Mẫu.

Lớp thứ 4: Tượng Ngũ vị Tôn ông.

Lớp thứ 5: Tượng tứ phủ chầu bà.

Lớp thứ 6: Tượng tứ phủ ông Hoàng (ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bày, ông Hoàng Mười).

Lớp thứ 7: Tượng tứ phủ thánh cô.

Lớp thứ 8: Dưới gầm ban Công đồng thờ ngũ hổ, Quan bạch, quan xà (quan Bạch Xà có nơi vắt ngang trên điện).
 

Ban Sơn Trang và Ban Trần triều ở bên trái và phải của Ban Công Đồng.

Ngoài sân Điện phối thêm thờ Cửu Trùng Thanh Vân Thánh Mẫu với hình thức một cây hương không có mái và không có Thánh tượng và chỉ thờ lô nhang. Với những điện thờ không tôn trí Thánh tượng thì tổng thể sẽ có 7 lô hương trong đó 3 lô hương ở Ban Công Đồng:

Lô hương thứ nhất cao nhất thờ Mẫu Tối Cao trong linh vị ghi “Phụng thỉnh đấng Tối cao bậc Vô thượng Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc cung nương Dung Liễu Hạnh Công chúa Cửu trùng tọa hạ”

Lô hương thứ hai thờ Tam Tòa Thánh Mẫu trong linh vị ghi “Phụng thỉnh Thiên Tiên Nhạc Tiên Thủy Tiên Tam tòa Thánh Mẫu cung quyết hạ”

Lô hương thứ 3 thờ Công đồng Tiên Thánh trong linh vị ghi “Phụng thỉnh Tứ phủ Công đồng Hội đồng Các giá Ngọc bệ hạ”

Lô hương Trần triều Sơn trang lần lượt ở bên phải và trái của Ban Công Đồng, linh vị lần lượt là “Phụng thỉnh Trần Triều Hiển Thánh chư vị Thánh đức ngọc điện hạ” “Phụng thỉnh Nhạc phủ triều Mường Sơn tinh Lê Mại Đại vương sơn nữ sơn gia thánh chúng Thanh cung hạ”

Lô hương thờ Mẫu Cửu trùng ở ngoài trời với linh vị “Phụng thỉnh Thiên tiên Cửu trùng Thiên Thanh vân Công chúa cung quyết hạ”

Điện thờ tại gia được phép hầu vì chỉ có một cung duy nhất.

Điện thờ tại gia sẽ thờ vị Thánh bản mệnh của Đồng đền làm trưởng thượng, hằng năm phải theo lễ tiết kị đản của vị Thánh Bản mệnh đó.

Tượng Thờ Tam, Tứ Phủ