Tượng Phật A Di Đà Tịnh Tông Bằng Đá Đẹp

bởi huy.nguyen
5/5 - (5 bình chọn)

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Tượng phật a di đà tịnh tông hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Danh hiệu, ý nghĩa tên gọi Phật A Di Đà– Phật A Di Đà hay còn gọi là Amitābha trong tiếng Phạn có nghĩa là ánh sáng vô lượng. A Di Đà có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ. Vô lượng Thọ nghĩa là tuổi sống lâu không có số lượng; Vô lượng Quang, là Ngài có hào quang sáng suốt không lường. Ngài là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, Ngài đến thế giới này với vai trò là một thế lực cứu độ. Ngài nguyện sẽ tịnh hoá thế giới và biến nó thành một trong những Phật độ thanh tịnh và đẹp đẽ nhất. Phật A Di Đà nguyện sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh nào niệm danh hiệu của Ngài sau khi mất sẽ được Ngài tiếp dẫn tiếp dẫn vãng sanh về cõi Cực lạc .

Ý nghĩa và hình ảnh tượng Phật A Di Đà

Tượng Phật A Di Đà được thờ cúng thường có 2 hình dạng:

– Tượng Phật A Di Đà ngồi kiết già trên tòa sen, tay kiết định ấn, tương tự tượng Phật Thích Ca.Tượng Phật A Di Đà đứng trên hoa sen lơ lửng trong hư không, bên dưới là bể cả sóng dậy chập chồng, mắt Ngài nhìn xuống, tay mặt đưa lên ngang vai, tay trái duỗi xuống như sẵn sàng chờ đợi tiếp cứu những người đang trầm mịch. Tượng ấy gọi là tượng Di Đà phóng quang. tay phải của tượng Đức Phật A Di Đà đưa lên biểu thị tứ thánh (Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Phật), tay trái duỗi xuống biểu thị lục phàm (Thiên, nhơn, A-tu-la, súc sanh, ngạ quỉ, địa ngục). Nghĩa là Ngài sẵn sàng tiếp độ lục phàm đưa lên quả vị tứ thánh. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn ý nghĩa hình tượng này qua bốn câu kệ tán dương Ngài: “Sông ái sóng ngàn thước, Bể khổ dậy muôn trùng; Kiếp luân hồi muốn thoát, Sớm gấp niệm A Di Đà.”

– Chúng ta là những chúng sanh đang đắm chìm trong đau thương thống khổ tràn trề như bể cả. Đức Phật A Di Đà đang đứng chờ sẵn trong hư không, duỗi cánh tay chờ đợi cứu vớt chúng ta. Liệu chúng ta có chịu thức tỉnh, ngoi đầu lên khỏi dòng sông ái, đưa tay cho Ngài cứu vớt hay không? Hình tượng Phật A Di Đà là hình ảnh mong chờ đón tiếp. Phật là hiện thân cứu khổ, chúng ta là thực thể khổ đau. Một ngày nào chúng ta không còn đau khổ, ngày ấy đức Phật sẽ không còn duỗi tay chờ đợi cứu vớt chúng sanh.

Lịch sử tu Nhân – chứng quả của Ðức Phật A Di Ðà

Không thể kể hết chỗ nhân địa của Đức Phật A Di Ðà ở kiếp trước, xin lược nói 4 kiếp như sau:

– Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì kiếp trước Ðức Phật A Di Ðà là con của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh nghe nên thành Phật hiệu là A Di Ðà trụ ở cõi Tây phương Cực lạc.

– Theo kinh Quán Phật Tam – Muội – Hải, đời quá khứ Ngài là Tỳ kheo, chăm lòng kính lễ quán tưởng tướng lông mày trắng của Đức Phật Không Vương, nên được thọ ký là Phật hiệu là A Di Ðà.

– Theo kinh Bi Hoa, hằng hà sa kiếp trước vua Chuyển Luân tên là Vô Tránh Niệm có một quan Ðại thần tên là Bảo Hải, rất giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm, nghe Đức Phật Bảo Tạng đến thuyết pháp ở gần bên thành( tại vườn Diêm Phù). Ngài cùng với Bảo Hải liền đến nghe và rất hài lòng. Vua phát tâm thỉnh Phật và đại chúng vào vương cung và cúng dường trọn ba tháng để cầu phúc báu. Ðức Phật khuyên vua nên phát Bồ đề tâm cầu đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi đó Đức Phật Bảo Tạng liền phóng hào quang sáng ngời, soi khắp cả thế giới của như Phật mười phương, cho chúng hội đồng thấy. Đại thần Bảo Hải liền tâu với vua Vô Tránh Niêm: “Nay Bệ hạ nhờ oai thần của Phật, được thấy các thế giới, vậy Bệ hạ muốn cầu lấy thế giới nào?”. Vua đảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay phát lời đại nguyện, cầu xin sau khi tu hành thành Phật, quốc độ và nhân dân của Ngài, đều được trang nghiêm thanh tịnh. Do nhân duyên ấy, sau này Ngài thành Phật hiệu là A Di Ðà ở cõi Tây phương Cực lạc.

– Phật Thích Ca nói: Ðời quá khứ lâu xa, cách hơn 10 kiếp, thời Đức Phật Thế Tự Tại Vương có một nước tên là Diệu Hỷ, vua là Nguyệt Thượng Luân Vương và hoàng hậu là Thù Thắng Diệu Nhan. Vương hậu sanh ra ba người con: người con trưởng là Nhật Nguyệt Minh, người con thứ hai là Kiều Thi Ca, người con thứ ba là Nhật Ðế Chúng. Khi ấy Kiều Thi Ca nghe Phật thuyết pháp liền bỏ ngôi vinh quí theo Phật Thế Tự Tại xuất gia, thọ Kỳ kheo giới, Phật cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo. Trước Phật, Ngài Pháp Tạng phát 48 lời nguyện rộng lớn, độ khắp tất cả mười phương chúng sanh; nếu có một nguyện nào chẳng viên mãn, thì Ngài thề chẳng thành Phật. Khi ấy chư thiên rải hoa, tán thán, quả đất rúng động, giữa không trung có tiếng khen rằng: “Pháp Tạng quyết định sẽ thành Phật hiệu là A Di Ðà“.

Thỉnh tượng Phật A Di Đà bằng đá đẹp ở đâu

You may also like